ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ

CABLES & WIRES


•Αγωγοί & καλώδια Ε.Η.Ε. / Condults & wires
•Αγωγοί γείωσης / Earthing conductors
•Αγωγοί εναέριων δικτύων
Overhead power transmission cables
•Αγωγοί μέτρησης / Measuring cables
•Καλώδια δομημένης καλωδίωσης
Wires for structured cabling
•Καλώδια ειδικά / Special cables
•Καλώδια ενέργειας / Power cables
•Καλώδια κεραιών ΤV / TV cables
•Καλώδια μέσης τάσης
Medium voltage cables
•Καλώδια μεταφοράς δεδομένων
Data transmission cables
•Καλώδια μεταφοράς ήχου
Sound transmission cables
•Καλώδια ναυτιλίας / Marine cables
•Καλώδια οπτικών ινών / Fibre optic cables
•Καλώδια σιλικόνης / Silicon cables
•Καλώδια τηλεπικοινωνιών
Telecommunication cables
•Καλώδια τηλεχειρισμού
Remote control wires
•Καλώδια υποβρύχια / Underwater cables
•Καλώδια υπόγεια / Underground cables
•Καλώδια υψηλής τάσης
High voltage cables
•Μπάρες χαλκού / Copper bars
•Σύρματα περιελίξεων / Winding wires


Εκτύπωση στις 25/05/2022
Από την ιστοσελίδα elec-tec.gr | 3η διεθνής έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού elec-tec 2020 | ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020 elec-tec.gr | elec tec | electec |
www.elec-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=27&export=html?textID=27&export=html