Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TOOLS -

INSTRUMENTS - EQUIPMENT


1.Μηχανήματα, Εργαλεία, Όργανα
Machines, tools, instruments
•Ατσαλίνες έλξεως καλωδίων
Cable pulling systems
•Γειωσόμετρα / Earthing measurement device
•Εκπαιδευτικές διατάξεις & Όργανα
Training devices & instruments
•Ελαφρά μηχανήματα / Light machinery
•Επιτηρητές μόνωσης
Insulation surveillace equipment
•Εργαλεία & Εξοπλισμός Μ.Τ. & Υ.Τ.
H.V. and M.V. tools and equipment
•Εργαλεία ηλεκτρολογικά (χειρός)
Tools (hand - held)
•Ηλεκτροδράπανα, Σκαπτικά κ.λπ.
Electric drills, excavators etc.
•Καταγραφικά / Recorders
•Μανόμετρα / Manometers
•Μετασχηματιστές οργάνων
Instrument transformers
•Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας
Electricity energy meters
•Μετρητές μόνωσης / Isolation meters
•Όργανα ελέγχου διαδοχής φάσεων
Phase sequence instruments
•Όργανα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Monitoring instruments for electrical installation
•Όργανα μέτρησης αναλογικά
Analog meters
•Όργανα μέτρησης ψηφιακά
Digital meters
•Παλμογράφοι / Oscillators
•Πεδιόμετρα / Field meters
•Στροφόμετρα / RPM counters

2.Βοηθητικός εξοπλισμός
Auxillary equipment
•Εξοπλισμός ασφάλειας & Υγιεινής
Safety and hygiene equipment
•Εξοπλισμός εργαστηρίων & γραφείων
Workshop and office equipment
•Εξοπλισμός εργοταξίων
Worksite equipment
•Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Electronic PCs
•Μέσα Προσωπικής Προστασίας - Ρουχισμός
Means of personal protection - Clothing
•Μηχανές γραφείου / Office machinery


Εκτύπωση στις 17/10/2019
Από την ιστοσελίδα elec-tec.gr | 3η διεθνής έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού elec-tec 2020 | ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020 elec-tec.gr | elec tec | electec |
www.elec-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=22